English e-mail

Polski rss

Projekcje / plany finansowe

Plan finansowy przedsiębiorstwa stanowi prognozę podstawowych kategorii finansowych przede wszystkim takich jak: przychody, koszty, wyniki finansowe, wpływy, wydatki, salda gotówki. Projekcja finansowa dotyczyć może całego podmiotu, jak i jedynie wyodrębnionej jego części, czy realizowanej inwestycji. Kluczowe dla prawidłowego sporządzenia planu finansowego jest przyjęcie właściwych założeń, na co specjaliści naszej firmy konsultingowej zwracają szczególną uwagę. Prawidłowo przygotowany plan finansowy pozwala określić efektywność (przyszłą dochodowość) przedsiębiorstwa/ inwestycji oraz ryzyka operacyjne i finansowe, w szczególności ryzyko płynności finansowej i zdolności przedsiębiorstwa do spłaty zobowiązań.

Kompleksowo opracowany plan finansowy/ projekcja finansowa przez firmę konsultingową DCF Dotacje - Consulting - Finanse zawiera:

 • zestawienie przyjętych do planu finansowego założeń wraz z ich uzasadnieniem;
 • zestawienie prognozowanych nakładów inwestycyjnych;
 • określenie źródeł finansowania inwestycji wraz z kosztami i harmonogramem spłaty;
 •  wyznaczenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto;
 • prognozę sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych;
 • analizę wskaźnikową rentowności, płynności, sprawności zarządzania, zadłużenia (na podstawie dokonanej prognozy sprawozdań finansowych);
 • określenie ryzyka operacyjnego i finansowego;
 • ocena efektywności na podstawie mierników NPV, IRR (i ich modyfikacji; dotyczy planu finansowego przedsięwzięcia inwestycyjnego).

Szczegółowy zakres planu finansowego wynika ze specyfiki przedsiębiorstwa, celu jego sporządzania i jest każdorazowo ustalany z Klientem i dostosowywany do potrzeb Klienta.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt do:

Dariusza Stronki: e-mail dstronka@dcfconsulting.eu; tel. 533 805 405

 

PRZYKŁADOWE OPINIE NASZYCH KLIENTÓW:

Przygotowywane przez firmę DCF prognozy finansowe uwzględniały szczegółowo opisane założenia projektu, nakłady inwestycyjne, planowane przychody i koszty działalności w wariancie bezinwestycyjnym i inwestycyjnym oraz pełną prognozę sprawozdań finansowych wraz z oceną projektu inwestycyjnego i rekomendacją powodzenia jego realizacji.

Przy realizacji projektów wraz z firmą DCF byliśmy w ciągłym kontakcie i na bieżąco konsultowaliśmy wszelkie kwestie i założenia związane z danym projektem. Przedstawione w przygotowywanych dokumentach analizy i argumentacje były w pełni wyczerpujące.

Marcin Bąkowski – Prezes Zarządu, SINERSIO POLSKA Sp. z o.o.

POBIERZ REFERENCJE PDF

Pod naszym patronatem:

Partnerstwo merytoryczne:

Zaufali nam m.in.:

 • Gmina BYTOM
 • Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
 • Fundacja Agro-Mazowia
 • Sinersio Polska Sp. z o.o.
 • Sollus Sp. z o.o.
 • Great Food S.A.
 • Mysak Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa
 • Ronar sp. z o.o. Czerwonak
 • RAMP sp. z o.o.
 • Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.
 • Park Naukowo-Technologiczny "Euro Centrum" Sp. z o.o.
 • „HYBSZ” Sławomir Hybsz
 • Biuro Projektów Kolejowych w Poznaniu sp. z o.o.
 • Agro Transhandel sp. z o.o.
 • Global Partnership Management Institute
 • ORTEGA Sp. z o.o.
 • GEDE Sp. z o.o.
 • World Consulting Investment S.A.
 • Politechnika Poznańska
 • Wielkopolski Instytut Jakości
 • Dietsche Sp. z o.o.
DCF - Dotacje Consulting Finanse logo
World Trade Center
ul. Bukowska 12
60-810 Poznań
tel. (61) 22 54 338
fax. (61) 64 68 075
kom. 784 966 404
(w sprawie dotacji unijnych)
kom. 533 805 405
(w innych sprawach)
NIP: 777-32-31-248
REGON: 302411212

© by DCF Dotacje Consulting Finanse 2013. All right reserved. | Powered by RTPC.pl