English e-mail

Polski rss

Badanie kondycji finansowej/ analizy finansowe/ due diligence finansowy

Kondycja finansowa przedsiębiorstwa stanowi określenie stanu finansowego firmy. Od tego stanu zależą zdolności podmiotu do konkurowania i utrzymania się na rynku. Kondycja finansowa przedsiębiorstwa bezpośrednio związana jest z poziomem ryzyka przedsiębiorstwa, w tym w szczególności ryzyka płynności i ryzyka niewypłacalności. Stąd też dawcy kapitału i inwestorzy przywiązują dużą wagę do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Systematyczne badanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa pozwala nadto na wdrożenie odpowiednich środków zaradczych jeszcze na wstępnym etapie zidentyfikowanych problemów, co znacznie ułatwia i poprawia skuteczność uniknięcia większych trudności finansowych.

Standardowo opracowany dokument z badania kondycji finansowej/ dokonania gruntownej analizy finansowej przedsiębiorstwa przez firmę konsultingową DCF Dotacje - Consulting - Finanse zawiera analizę i ocenę stanu obecnego oraz tendencji w zakresie kształtowania:

 • przychodów ze sprzedaży
 •  kosztów operacyjnych
 • majątku i inwestycji
 • kapitałów
 • powiązań majątkowo – kapitałowych
 • zobowiązań pozabilansowych
 • rachunku zysków i strat
 • rentowności
 • płynności
 • kapitału obrotowego netto
 • przepływu środków pieniężnych
 • ryzyka operacyjnego (próg rentowności, margines bezpieczeństwa, dźwignia operacyjna)
 • ryzyka finansowego (ocena wypłacalności i zdolności do obsługi długu, dźwignia finansowa)
 • ryzyka bankructwa (modele dyskryminacyjne, modele oceny ryzyka bankowego)

Dodatkowo, w ramach due diligence finansowego sprawdzamy też m.in.:

 • wysokość należności spornych i/lub praktycznie nieściągalnych,
 • wielkość zalegających trudno-zbywalnych zapasów,
 • „jakość” udzielonych pożyczek, poręczeń, gwarancji,
 • bilansową wycenę głównych pozycji majątku trwałego (na życzenie Klienta podejmujemy się również oszacowania rzeczywistej wartości rynkowej wskazanych składników majątku),
 • występowanie zobowiązań przeterminowanych w tym w szczególności o charakterze publicznoprawnym,
 • wysokość przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku w stosunku do przychodów ze sprzedaży w latach poprzednich (czy nie zostały sztucznie zawyżone),
 • wysokość kosztów działalności operacyjnej w ostatnim roku w stosunku do kosztów w latach poprzednich (czy nie zostały sztucznie zaniżone – np. poprzez ograniczenie kosztów promocji, badań, remontów etc.)

Na życzenie Klienta opracowujemy również określone elementy ze standardowego badania kondycji finansowej jak np. badanie zagrożenia utratą płynności finansowej.

Każdorazowo – w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta – szczegółowy zakres badania kondycji finansowej ustalany jest z Klientem i dostosowywany do potrzeb Klienta.

W przypadku pytań prosimy o kontakt do:

Dariusza Stronki: e-mail dstronka@dcfconsulting.eu; tel. 533 805 405

 

PRZYKŁADOWE OPINIE NASZYCH KLIENTÓW:

Zaświadczamy, że firma DCF Dotacje – Consulting – Finanse przeprowadziła w naszej spółce badanie kondycji finansowej, due diligence oraz prognozę finansową w różnych wariantach.

Firma DCF podczas przeprowadzonych badań zwróciła nam uwagę na niektóre aspekty, które wiążą się dla nas z ryzykiem i wskazała pewne środki zaradcze oraz określiła rozbieżności między bilansowymi a rzeczywistymi wartościami majątku.

Wojciech Kaldyk – Prezes Zarządu, GREAT FOOD S.A.

POBIERZ REFERENCJE PDF

Pod naszym patronatem:

Partnerstwo merytoryczne:

Zaufali nam m.in.:

 • Gmina BYTOM
 • Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
 • Fundacja Agro-Mazowia
 • Sinersio Polska Sp. z o.o.
 • Sollus Sp. z o.o.
 • Great Food S.A.
 • Mysak Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa
 • Ronar sp. z o.o. Czerwonak
 • RAMP sp. z o.o.
 • Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.
 • Park Naukowo-Technologiczny "Euro Centrum" Sp. z o.o.
 • „HYBSZ” Sławomir Hybsz
 • Biuro Projektów Kolejowych w Poznaniu sp. z o.o.
 • Agro Transhandel sp. z o.o.
 • Global Partnership Management Institute
 • ORTEGA Sp. z o.o.
 • GEDE Sp. z o.o.
 • World Consulting Investment S.A.
 • Politechnika Poznańska
 • Wielkopolski Instytut Jakości
 • Dietsche Sp. z o.o.
DCF - Dotacje Consulting Finanse logo
World Trade Center
ul. Bukowska 12
60-810 Poznań
tel. (61) 22 54 338
fax. (61) 64 68 075
kom. 784 966 404
(w sprawie dotacji unijnych)
kom. 533 805 405
(w innych sprawach)
NIP: 777-32-31-248
REGON: 302411212

© by DCF Dotacje Consulting Finanse 2013. All right reserved. | Powered by RTPC.pl